Działania pomocowe Banku

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.03.2020 Związek Banków Polskich wydał Komunikat nr 1 w
sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronowirusa
COVID – 19. Zgodnie z Komunikatem Bank Spółdzielczy w Podegrodziu:


- umożliwia i ułatwia klientom odroczenie spłaty rat kapitałowo – odsetkowych lub rat kapitałowych
przez okres do trzech miesięcy;
- udziela pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy na koniec 2019 roku posiadali zdolność
kredytową, a zostali dotknięci skutkami koronowirusa COVID – 19 i którym w najbliższych miesiącach
upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Bank odnowi finansowanie na okres 6
miesięcy;
- nie pobiera opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat
kredytowych.


Kryteria skorzystania z pomocy:


- wpływ pandemii koronowirusa COVID – 19 na sytuację finansową kredytobiorcy,
- brak zaległości w spłacie lub zaległość nie przekraczała 30 dni w okresie ostatnich 6 miesięcy.


Wnioski prosimy przesyłać:


- na adres email: kredyty@bspodegrodzie.pl
- pocztą na adres: Bank Spółdzielczy w Podegrodziu, Podegrodzie 223, 33-386 Podegrodzie

 

Wniosek Wakacje kredytowe