Gwarancje

Gwarancje są zobowiązaniem Banku do wypłacenia beneficjentowi kwoty gwarancji na jego pisemne wezwanie określonej kwoty w sytuacji, gdy zleceniodawca gwarancji nie wypełni świadczenia, do wykonania którego był zobowiązany.

Gwarancje udzielane przez nasz Bank mogą być udzielane jako:

  • Gwarancja przetargowa (wadialna)
  • Gwarancja dobrego wykonania umowy
  • Gwarancja zapłaty np. za zakupione towary i usługi

Kto może skorzystać z gwarancji bankowej: Przedsiębiorstwa posiadające rachunek bieżący w banku.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Zabezpieczenie:

  • Uznanie długu,
  • Weksle własne in blanco,
  • Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w banku
  • Inne rodzaje zabezpieczenia akceptowane przez bank.