Informacja ilościowa i jakościowa dotycząca adekwatności kapitałowej Banku na dzień 31.12.2022r

/obrazy/pliki/dane_finansowe/2022/Informacja_o_charakterze_iloAciowym_i_jakoAciowym_dotyczAcym_adekwatnoAci_kapitaAowej_podlegajAca_ogAoszeniu_za_2022r..pdf