Rachunek IKE

Klient, który dzięki gromadzeniu oszczędności chce zwiększać swoje przyszłe dochody po osiągnięciu wieku emerytalnego, może oszczędzać na Indywidualnym Koncie Emerytalnym. W przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego oszczędzający na IKE zyskuje pełne odsetki, ponieważ podatek nie jest pobierany.

Warunkiem otwarcia rachunku IKE jest złożenie przez oszczędzającego oświadczenia, że nie jest posiadaczem innego IKE (w jakiejkolwiek instytucji finansowej). Łączna suma wpłat na IKE w każdym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zalety IKE:

  • zabezpieczenie przyszłości - wyższa emerytura dzięki długoterminowemu oszczędzaniu,
  • opłacalność - dzięki zwolnieniu odsetek od oszczędności na IKE z podatku dochodowego (tzw. podatku Belki). Posiadacz IKE osiąga większy zysk niż z innych form oszczędzania,
  • elastyczność - nie ma obowiązku dokonywania regularnych wpłat, zależy jedynie od możliwości finansowych oszczędzającego,
  • zwolnienie z podatku od spadku - środki zgromadzone na IKE zwolnione są z podatku spadkowego.

Środki na rachunku IKE w Banku objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.