Kredyt hipoteczny

Kredyty udzielane osobom fizycznym na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
Warunki kredytowania:
• oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku,
• kredyt udzielany na okres do 15 lat,
• min. kwota kredytu: 10.000,00 zł; max. kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości,
• brak rozliczenia wykorzystania kredytu,
• możliwość udzielenia kredytu w transzach,
• możliwość przyznania karencji w spłacie kapitału kredytu max. do 24 miesięcy od podpisania umowy kredytowej,
• możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.
 
Wymagane dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, PIT rozliczeniowy z za poprzedni rok, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody),
• aktualna (z ostatnich 6 miesięcy) wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę posiadającego niezbędne uprawnienia,
• nakaz płatniczy,
• aktualny odpis z Księgi Wieczystej (odpis z ostatnich 3 miesięcy),
• polisa ubezpieczenia domu,
• podstawa nabycia praw do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa nabycia, orzeczenie sądu, przydział),
• w przypadku poręczenia osób fizycznych – ich kwestionariusze wg załączonego druku wypełnione także przez małżonków, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez Poręczycieli).
 
Pliki do pobrania:
  • wniosek kredytowy - pobierz
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach - pobierz