Kredyt hipoteczny

Kredyty udzielane osobom fizycznym na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych.
Warunki kredytowania:
• oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku,
• kredyt udzielany na okres do 15 lat,
• min. kwota kredytu: 10.000,00 zł; max. kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości,
• brak rozliczenia wykorzystania kredytu,
• możliwość udzielenia kredytu w transzach,
• możliwość przyznania karencji w spłacie kapitału kredytu max. do 6 miesięcy od podpisania umowy kredytowej,
• możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.

 

Poniżej zamieszczono ogólne informacje dotyczące kredytu hipotecznego.

/obrazy/pliki/Informacje_OgAlne_o_Uniwersalnym_Kredycie_Hipotecznym.pdf

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,24 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 92 000,00 PLN, okres kredytowania: 144 miesiące; oprocentowanie kredytu: 6,62 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 1.62 %) i marży Banku w wysokości 5 p.p. Równa rata miesięczna: 924,78 PLN, łączna liczba rat: 144. Całkowity koszt kredytu 43 009,19 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 41 169,19 PLN, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 2,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1 840,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku, kosztu ustanowienia hipoteki oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 135 009,19 PLN.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec podwyższeniu w związku ze wzrostem stopy referencyjnej WIBOR 3M, co spowoduje podwyższenie kwoty spłacanej raty kredytu .

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu hipotecznego na 04.09.2019 r.

 
Wymagane dokumenty:
 • dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, PIT rozliczeniowy z za poprzedni rok, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody),
• aktualna (z ostatnich 6 miesięcy) wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę posiadającego niezbędne uprawnienia,
• nakaz płatniczy,
• aktualny odpis z Księgi Wieczystej (odpis z ostatnich 3 miesięcy),
• polisa ubezpieczenia domu,
• podstawa nabycia praw do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa nabycia, orzeczenie sądu, przydział),
• w przypadku poręczenia osób fizycznych – ich kwestionariusze wg załączonego druku wypełnione także przez małżonków, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez Poręczycieli).
 
Pliki do pobrania:
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach - pobierz