Kredyt inwestycyjny

 

Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i innych - ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zalety kredytu:

  • możliwość uruchomienia kredytu jednorazowo lub w transzach,
  • komfort wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej (możliwe jest wykorzystanie w formie gotówkowej),
  • możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo (w zależności od umowy),
  • możliwość dokonania zabezpieczenia kredytu w dowolnej formie akceptowanej przez Bank.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Dokumenty wymagane w przepadku ubiegania się o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej:

  • aktualne dokumenty określające sytuację organizacyjną i prawną wnioskodawcy w oryginale (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o braku wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych, regon, nip, statut, umowa spółki, wszelkie wymagane pozwolenia i koncesje),
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS o braku zaległości w płatności zobowiązań, z terminem wystawienia do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku,
  • bilans, rachunek wyników - wykonanie za rok bieżący i poprzedni wraz z prognozą na lata kredytowania, deklaracje podatkowe,
  • wydruk stanu zobowiązań i należności z terminami zapadalności,
  • dokumenty dotyczące kredytowanej inwestycji: kosztorys wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, projekt budowlany – Koncesja, prawomocne pozwolenie na budowę, mapa geodezyjna dla celów projektowych, aktualny odpis z ksiąg wieczystych założone dla nieruchomości na których realizowana będzie inwestycja,
  • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia zwrotności wnioskowanego kredytu (np. w przypadku nieruchomości: aktualny odpis z Księgi Wieczystej, jej wycena sporządzona przez rzeczoznawcę metodami rynkowymi, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami opłacania składek, w przypadku majątku trwałego ruchomego: faktury zakupu wraz z dowodami wpłat/przelewów, polisa ubezpieczeniowa i wycena, w przypadku poręczenia osób fizycznych – ich kwestionariusze, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez Poręczycieli).

Pliki do pobrania: