Kredyt konsolidacyjny

Konsolidacja dotychczas posiadanego zadłużenia z możliwością dodatkowej gotówki na korzystnych warunkach.
Warunki kredytowania:
• oprocentowanie WIBOR 3M + marża Banku,
• kredyt udzielany na okres do 25 lat,
• min. kwota kredytu: 10.000,00 zł; max. kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
• warunkiem udzielenia kredytu jest prawidłowa obsługa zobowiązań konsolidowanych,
• możliwość spłaty kredytu w równych ratach kapitałowo-odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo-odsetkowych.
 
Wymagane dokumenty:
• dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach, PIT rozliczeniowy za poprzedni rok, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej i uzyskiwane dochody),
• aktualny odpis z Księgi Wieczystej (odpis z ostatnich 3 miesięcy),
• zaświadczenia o posiadanych zadłużeniach,
• Dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia zwrotności wnioskowanego kredytu (np. w przypadku hipoteki na nieruchomości: aktualny odpis z Księgi Wieczystej, jej wycena sporządzona przez rzeczoznawcę metodami rynkowymi, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami opłacenia składek, w przypadku poręczenia osób fizycznych – ich kwestionariusze wg załączonego druku wypełnione także przez małżonków, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez Poręczycieli).