Kredyt obrotowy odnawialny

 

Kredyt obrotowy odnawialny to wygodna i nowoczesna forma kredytowania działalności gospodarczej. Kredyt ten powiększa stan wolnych środków na rachunku do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i transakcje bezgotówkowe. Każda wpłata na rachunek powoduje jego odnowienie o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy. Umowa kredytu może być odnawiana na kolejny okres, po spełnieniu minimum formalności.  

Zalety kredytu:

 • możliwość pokrywania bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej bez określania terminów i kwot wykorzystania kredytu,

 • wysokość kredytu ustalana jest w zależności od obrotów i sald na rachunku bieżącym oraz na podstawie poziomu rocznych przychodów Klienta,

 • uzyskanie 12 miesięcznego okresu kredytowania z możliwością jego odnowienia - bez konieczności spłaty na koniec okresu dwunastomiesięcznego,

 • elastyczny terminarz spłat - spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy,

 • możliwość dokonania zabezpieczenia kredytu w dowolnej formie akceptowanej przez Bank,

 • konkurencyjne oprocentowanie kredytu jak i opłaty prowizyjne.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Dokumenty wymagane w przepadku ubiegania się o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej:

 • aktualne dokumenty określające sytuację organizacyjną i prawną wnioskodawcy w oryginale (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o braku wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych, regon, nip, statut, umowa spółki, wszelkie wymagane pozwolenia i koncesje),

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS o braku zaległości w płatności zobowiązań, z terminem wystawienia do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku,

 • bilans, rachunek wyników - wykonanie za rok bieżący i poprzedni wraz z prognoza na lata kredytowania, deklaracje podatkowe,

 • wydruk stanu zobowiązań i należności z terminami zapadalności,

 • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia zwrotności wnioskowanego kredytu (np. w przypadku nieruchomości: aktualny odpis z Księgi Wieczystej, jej wycena sporządzona przez rzeczoznawcę metodami rynkowymi, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami opłacania składek, w przypadku majątku trwałego ruchomego: faktury zakupu wraz z dowodami wpłat/przelewów, polisa ubezpieczeniowa i wycena, w przypadku poręczenia osób fizycznych – ich kwestionariusze, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez Poręczycieli).

Pliki do pobrania: