Kredyt pomostowy

"Unia Biznes" to szybka i sprawna realizacja inwestycji poprawiających konkurencyjność i rentowność Twojego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego na rynku unijnym.

Kredyt pomostowy przeznaczony jest na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych dotacjami z Funduszy Europejskich (z wyłączeniem kredytu na innowacje technologiczne) lub z programów wspólnotowych m.in.:

  • finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, w zakresie, jak w przypadku kredytu inwestycyjnego,

  • sfinansowanie do 100% przewidywanych kosztów projektu, obejmujących część pomostową kredytu i część uzupełniającą,

  • w przypadku, gdy Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu VAT - wówczas kredyt inwestycyjny Unia Biznes może być przeznaczony na sfinansowanie również podatku VAT,

  • w przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT, kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu obrotowego,

  • sfinansowanie wartości niematerialnych i prawnych w formie: patentów, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej, stanowiących element składowy inwestycji, pod warunkiem, że istnieje możliwość zabezpieczenia spłaty kredytu również z innych źródeł niż finansowane wartości niematerialne i prawne.

Zalety kredytu:

  • dostosowanie procesu udzielenia kredytu do procedur związanych z funduszami unijnymi,

  • akceptowanie przez Bank wzorów dokumentów wymaganych przez instytucję publiczną przyznającą dotację,

  • długi okres ważności promesy kredytowej do 9 miesięcy,

  • możliwość sfinansowania do 100% wartości przedsięwzięcia,

  • okres kredytowania do 15 lat,

  • karencja w spłacie kapitału do 2 lat.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Pliki do pobrania: