Lokata Rentierska

 
Lokata Rentierska z wypłatą odsetek co miesiąc na rachunek:
  •  atrakcyjne oprocentowanie zmienne w skali roku,

  •  minimalna kwota lokaty to 10 000 zł,

  •  termin lokaty - 60 miesięcy,

  •  odsetki płatne są miesięcznie i przekazywane na rachunek ROR,

  •  wpłata środków na lokatę może być dokonana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,

  •  w przypadku zerwania umowy Bank zwraca Posiadaczowi rachunku kwotę depozytu pomniejszona o wypłacone wcześniej odsetki,

  •  w przypadku niedotrzymania terminu zawartego w umowie i wycofania wkładu przed terminem, Klient otrzymuje odsetki od zdeponowanego kapitału w wysokości określonej w Tabeli oprocentowań produktów bankowych,

  •  zdeponowane środki objęte są gwarancją bezpieczeństwa BFG.