Zarządzanie Bankiem

 

Zasady zarządzania ryzykiem tj. cele strategiczne w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, opis procesów zarządzania istotnymi rodzajami ryzka, organizację zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej znajdują się w Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. 

Opis systemu informacji zarządczej znajduje się w Instrukcji sporządzania informacji zarządczej.

Opis systemu kontroli wewnętrznej znajduje się tutaj.

Zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń osób, których działalność ma istotny wpływ na ryzyko Banku znajdują się w Polityce wynagrodzeń.

Informację Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczącą ogólnego profilu ryzyka Banku zawiera link.

Informację o spełnieniu przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymogów określonych w art. 22 aa ustawy Prawo bankowe zawiera link.

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego znajduje się tutaj.

Informację o realizacji obowiązku związanego z ujawnieniami w zakresie sposobu zarządzania istotnymi konfliktami interesu w Banku zawiera link