W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Gwarancje BFG

Co powinieneś wiedzieć o bezpieczeństwie swoich pieniędzy?

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją zapewniający wypłatę depozytów zgromadzonych w bankach objętych polskim systemem gwarantowania, w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku i złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Aktualna lista banków objętych gwarancjami BFG znajduje się na stronie Funduszu: www.bfg.pl

Kogo obejmuje system gwarancji?

         Ochronie podlegają depozyty:

  • osób fizycznych,
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, o ile posiadają one zdolność prawną,
  • szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
  • kadry zarządzającej danym bankiem oraz jego głównych właścicieli.

Czyje depozyty nie podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?

  • Skarbu Państwa,
  • Instytucji finansowych, w szczególności banków, firm inwestycyjnych, domów maklerskich, podmiotów świadczących usługi ubezpieczeniowe, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego.

W jaki terminie Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci należne środki?

Rok 2016 jest pierwszym, w którym obowiązuje nowy termin wypłaty środków gwarantowanych - skrócony do 7 dni roboczych od dnia zawieszenia działalności banku.

Jaka jest maksymalna wysokość środków pieniężnych gwarantowanych przez Fundusz?

W całości gwarantowane są depozyty do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danym banku. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.

Jaka jest procedura wypłaty środków gwarantowanych?

Bank, którego działalność została zawieszona, sporządza listę osób uprawnionych do odebrania środków gwarantowanych. Następnie BFG podaje do publicznej wiadomości informacje o sposobie, miejscu i terminie wypłat środków gwarantowanych. Wówczas po ich odbiór będzie można zgłosić się z dokumentem tożsamości. Środki gwarantowane będą mogły zostać odebrane w ciągu 5 lat od dnia zawieszenia działalności banku.

Czy można odzyskać środki pieniężne przekraczające wysokość limitu gwarancyjnego?

Tak, środki te nadal stanowią wierzytelność deponenta wobec banku. Po ogłoszeniu upadłości banku kwoty te można będzie odzyskać w wyniku podziału majątku banku w ramach postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nabywca przejmuje zobowiązania z tytułu rachunków bankowych.

Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej: www.bfg.pl