Ład Korporacyjny

Zarząd Banku Spółdzielczego w dniu 16.12.2014 przyjął do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zasady Ładu Korporacyjnego dostępne są tutaj.

 W Banku Spółdzielczym w Podegrodziu odstępuje się od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych: 

  • par. 8 ust. 4 - w części dotyczącej "zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego."
  • par. 11 Transakcje z podmiotami powiązanymi
  • Rozdział 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

 

Struktura organizacyjna Banku Spółdzielczego w Podegrodziu dostępna jest tutaj

Ocena stosowania przyjętych zasad dokonana przez Radę Nadzorczą za rok 2021 oraz Oświadczenie Zarządu.