W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację podstawowych jej funkcji. Polityka prywatności

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym.
Wykorzystywane w celu dotarcia z przekazem reklamowym do osób, które wcześniej odwiedziły serwis internetowy.

Kredyt inwestycyjny

Przeznaczenie: finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i innych - ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Zalety kredytu:

 • konieczność posiadania jedynie 20% środków własnych Kredytobiorcy w kredytowanym przedsięwzięciu (20% wartości netto przedsięwzięcia).
 • możliwość uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach.
 • komfort wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej (możliwe jest wykorzystanie w formie gotówkowej).
 • gwarancja elastyczności spłaty kredytu - okres kredytowania dostosowany jest do okresu amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przy przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony.
 • możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych lub jednorazowo (w zależności od umowy).
 • możliwość dokonania zabezpieczenia kredytu w dowolnej formie akceptowanej przez Bank.
 • oprocentowanie kredytu jak i opłaty prowizyjne są skalkulowane na poziomie zdecydowanie konkurencyjnym w stosunku do innych banków. Dla kluczowych Klientów istnieje możliwość zastosowania indywidualnych stawek oprocentowania i prowizji.

Aktualne oprocentowanie znajduje się w Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Dokumenty wymagane w przepadku ubiegania się o kredyt na finansowanie działalności gospodarczej:

 • aktualne dokumenty określające sytuację organizacyjną i prawną wnioskodawcy w oryginale (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o braku wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych, regon, nip, statut, umowa spółki, wszelkie wymagane pozwolenia i koncesje),
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, KRUS o braku zaległości w płatności zobowiązań, z terminem wystawienia do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku,
 • bilans, rachunek wyników - wykonanie za rok bieżący i poprzedni wraz z prognoza na lata kredytowania. Deklaracje podatkowe.
 • wydruk stanu zobowiązań i należności z terminami zapadalności.
 • dokumenty dotyczące kredytowanej inwestycji: kosztorys wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, projekt budowlany – Koncesja, prawomocne pozwolenie na budowę, mapa geodezyjna dla celów projektowych, aktualny odpis z ksiąg wieczystych założone dla nieruchomości na których realizowana będzie inwestycja.
 • dokumenty dotyczące proponowanego zabezpieczenia zwrotności wnioskowanego kredytu (np. w przypadku nieruchomości: aktualny odpis z Księgi Wieczystej, jej wycena sporządzona przez rzeczoznawcę metodami rynkowymi, polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodami opłacania składek, w przypadku majątku trwałego ruchomego: faktury zakupu wraz z dowodami wpłat/przelewów, polisa ubezpieczeniowa i wycena, w przypadku poręczenia osób fizycznych – ich kwestionariusze, dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu przez Poręczycieli)

Pliki do pobrania: